Kierowanie ruchem drogowym

Na warszawskich ulicach bardzo często można spotkać osoby kierujące ruchem drogowym w związku z przebudową, remontem lub innymi pracami wykonywanymi na drodze. Przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu, że nie tylko policjanci są uprawnieni do dawania poleceń i sygnałów na drodze. W artykule 6 ustawy "Prawo ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku zostały wskazane osoby upoważnione do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 lipca 2010 roku wydał Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. Określił w nim:

  • organizację oraz sposób dawania poleceń i sygnałów;
  • program i tryb prowadzenia szkolenia;
  • wzór zaświadczenia;
  • wysokość stawek za szkolenia;
  • katalog osób upoważnionych do wykonywania ww. czynności;
  • okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności.

W Rozporządzeniu zostały wymienione osoby, które są upoważnione do dawania poleceń i sygnałów, a nie zostały wymienione w art. 6 ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Są to:
1) osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 roku Nr 57, poz. 353) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
3) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
4) umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
5) osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
6) członkowie zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą przystąpić do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym po odbyciu przeszkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Z zapisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" wynika, że muszą one być: "łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy." Powinny być wyposażone w tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ubranie określone w Rozporządzeniu w sprawie kierowania ruchem drogowym lub Rozporządzeniu w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 roku.

    

Przypominamy jednocześnie, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem są wiążące dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO, tak więc zarówno dla kierowców jak i pieszych, rowerzystów, motorowerzystów itd. Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń:
"Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
          podlega karze grzywny albo karze nagany".

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę