Kierowanie ruchem drogowym - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowanie ruchem drogowym

Na warszawskich ulicach bardzo często można spotkać osoby kierujące ruchem drogowym w związku z przebudową, remontem lub innymi pracami wykonywanymi na drodze. Przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu, że nie tylko policjanci są uprawnieni do dawania poleceń i sygnałów na drodze. W artykule 6 ustawy "Prawo ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku zostały wskazane osoby upoważnione do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 lipca 2010 roku wydał Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. Określił w nim:

  • organizację oraz sposób dawania poleceń i sygnałów;
  • program i tryb prowadzenia szkolenia;
  • wzór zaświadczenia;
  • wysokość stawek za szkolenia;
  • katalog osób upoważnionych do wykonywania ww. czynności;
  • okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności.

W Rozporządzeniu zostały wymienione osoby, które są upoważnione do dawania poleceń i sygnałów, a nie zostały wymienione w art. 6 ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Są to:
1) osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 roku Nr 57, poz. 353) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
3) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
4) umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
5) osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
6) członkowie zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą przystąpić do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym po odbyciu przeszkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Z zapisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" wynika, że muszą one być: "łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy." Powinny być wyposażone w tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ubranie określone w Rozporządzeniu w sprawie kierowania ruchem drogowym lub Rozporządzeniu w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 roku.

    

Przypominamy jednocześnie, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem są wiążące dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO, tak więc zarówno dla kierowców jak i pieszych, rowerzystów, motorowerzystów itd. Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń:
"Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
          podlega karze grzywny albo karze nagany".